Γ Ρ Α Ψ Α Σ  Α. Β. Ε. Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
21η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  (1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Αριθμ. Μητρώου Α. Ε. :  23733/01ΑΤ/Β/91/1385 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. :83446702000  
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                                        Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο                  
                Ποσά  κλειόμενης χρήσεως 2012 ___Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2011   Ποσά κλειόμενης  Ποσά προηγούμενης   
    Αξία κτήσεως    Αποσβέσεις     Αναπόσβεστη   Αξία κτήσεως    Αποσβέσεις     Αναπόσβεστη     χρήσεως  2012   χρήσεως  2011  
            Αξία           Αξία    
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
         1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 674,30 674,25 0,05 674,30 674,25 0,05    
         4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 29.155,64 28.782,96 372,68 29.155,64 24.897,96 4.257,68     Ι. Κεφάλαιο μετοχικό   
  29.829,94 29.457,21 372,73 29.829,94 25.572,21 4.257,73           1. Καταβλημένο   62.000,00 62.000,00  
    ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
            2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.  26.775,93 0,00  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 30.786,27 30.786,27  
     ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   57.562,20 30.786,27  
         1. Γήπεδα - Οικόπεδα 278.643,71 0,00 278.643,71 255.284,86 0,00 255.284,86   ΙV.  Αποθεματικά  Κεφάλαια  
         3. Κτίρια και τεχνικά έργα 231.993,65 221.437,48 10.556,17 223.489,95 213.726,86 9.763,09           1. Τακτικό αποθεματικό 79.677,94 79.677,94  
         4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και  790.645,70 729.258,87 61.386,83 790.645,70 708.063,76 82.581,94           4. Έκτακτα αποθεματικά 2.647,59 2.647,59  
             λοιπός  μηχανολογικός εξοπλισμός           5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 100.612,52 100.612,52  
         5. Μεταφορικά μέσα 33.603,15 12.619,27 20.983,88 33.603,15 8.804,02 24.799,13   182.938,05 182.938,05  
         6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 74.150,40 69.649,27 4.501,13 71.692,00 67.015,22 4.676,78    
         Σύνολο ακινητοποιήσεων  (ΓΙΙ) 1.409.036,61 1.032.964,89 376.071,72 1.374.715,66 997.609,86 377.105,80   V.  Αποτελέσματα εις νέο  
                Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 407.804,60 350.189,65  
    III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες    
         χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV ) 710.304,85 625.913,97  
         7. Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 850,62 850,62    
  850,62 850,62 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
         Σύνολο  παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 376.922,34 377.956,42     ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
            1. Προμηθευτές 53.968,43 59.917,15  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           2α. Επιταγές  Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.275,01 11.561,87  
      Ι. Αποθέματα           3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 133.571,06 296.779,01  
         1. Εμπορεύματα 2.857,66 3.615,60           5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 41.322,04 16.822,48  
         4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά 22.574,02 16.955,60           6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 6.601,06 9.805,68  
             Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας         11. Πιστωτές διάφοροι 10.192,83 9.136,07  
         5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 2.626,67 5.254,45           Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ ) 246.930,43 404.022,26  
  28.058,35 25.825,65    
     ΙΙ. Απαιτήσεις    
         1. Πελάτες 185.120,04 214.619,22    
             Μείον : Προβλέψεις  35.624,87 149.495,17 40.167,09 174.452,13    
         2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 1.821,39 1.821,39    
         3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 1.279,00 1.679,00    
       3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 216.743,82 294.770,85    
       3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 26.274,55 33.875,64    
       10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 35.624,87 35.767,09    
        11. Χρεώστες διάφοροι 23.763,58 13.227,40    
        12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως 39.503,57 46.828,57    
              προκαταβολών και πιστώσεων        
  494.505,95 602.422,07    
    IV. Διαθέσιμα    
         1. Ταμείο 40.086,69 10.443,79    
         3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 15.797,31 9.545,21    
  55.884,00 19.989,00    
         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV) 578.448,30 648.236,72 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    
        1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.491,91 0,00         2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 514,64  
  1.491,91 0,00   0,00 514,64  
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + E )  957.235,28 1.030.450,87           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ + Δ ) 957.235,28 1.030.450,87  
     
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ (Λ/86)       ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ              
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)             Ποσά κλειόμενης          Ποσά προηγούμενης 
                                  Ποσά κλειόμενης  χρήσεως  2012           Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011             χρήσεως  2012     χρήσεως  2011  
     
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα  (κέρδη) χρήσεως 83.251,80 5.984,30  
Κύκλος εργασιών  (πωλήσεις) 734.150,68 791.013,75 (+)         : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)  
Μείον : Κόστος πωλήσεων  378.338,43 472.905,37                 προηγουμένων χρήσεων 350.189,65 357.908,89  
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως 355.812,25 318.108,38 (-)         : Διαφορές φορολογικού ελέγχου  
Πλέον : 1.  'Αλλα έσοδα  εκμεταλλεύσεως 0,00 10.862,72                 προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00  
Σύνολο 355.812,25 328.971,10                 Σύνολο 433.441,45 363.893,19  
ΜΕΙΟΝ :  1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 156.604,86 209.498,49    
  3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 60.630,63 217.235,49 45.815,77 255.314,26 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος   25.636,85 13.703,54  
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 138.576,76 73.656,84 Κέρδη προς διάθεση 407.804,60 350.189,65  
Πλέον :    
  4. Πιστωτικοί τόκοι 104,64 42,24    
  Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής  
ΜΕΙΟΝ :     
  3. Χρεωστικοί  τόκοι & συναφή  έξοδα 19.067,91 19.067,91 18.963,27 26.503,39 26.503,39 26.461,15 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00  
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 119.613,49 47.195,69 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 407.804,60 350.189,65  
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα    407.804,60 350.189,65  
  1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 25,03 0,02    
  3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 316,85 0,03    
  341,88 0,05    
  Μείον :     
  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  1.034,39 144,09    
  2.Έκτακτες ζημίες 0,00 0,05    
  3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 44,31 5.300,21    
  4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 35.624,87 36.703,57 36.361,69 35.767,09 41.211,44 41.211,39    
  Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 83.251,80 5.984,30    
ΜΕΙΟΝ :     
  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  34.153,41 29.960,13    
  Μείον :  Οι από αυτές ενσωματωμένες 34.153,41 29.960,13    
                στο λειτουργικό κόστος   0,00   0,00    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 83.251,80 5.984,30    
     
     
     
     
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Η   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    
     
       ΓΡΑΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                              Α.Δ.Τ.  :   AI 597368         Α.Δ.Τ.  :   Σ.231438   Α.Δ.Τ. : AI146674  
    Αριθμ.Αδείας 8160/2000  
    Α'  Τάξης